بازی, بردگیم

آموزش بازی Wyatt Earp

آموزش بازی Wyatt Earp

چیدمان اولیه:

 • ۷ پوستر پاداش را در یک حلقه با نشانه های $۱K و $۵K در مرکز آن قرار دهید.
 • ۱k$ بر روی هر پوستر پاداش قرار دهید.
 • یک شروع کننده(پخش کننده) انتخاب کنید، نفر سمت چپ پخش کننده بازی را شروع می کند.بازی در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
 • پخش کننده ۷۸ کارت را بر می زند و به هر نفر ۱۰ کارت می دهد. بقیه کارت ها را به پشت در وسط گذاشته، و کارت رویی(بالایی) را به رو می کنیم تا دسته کارت های سوخته ایجاد شود.
 • ۷ کارت یاغی و ۷ کارت تصویری مربوط به هر کدام موجود می باشد.
 • ۲۹ کارت کلانتر، ۷ کارت وایات ارپ، ۴ کارت سرقت بانک، ۳ کارت سریعترین تفنگ( به معنای سرعت در تیراندازی است که یک مهارت در دوران غرب وحشی بوده)، ۳ کارت تحت تعقیب، ۳ کارت مخفی گاه و ۲ کارت سرقت کالسکه در دسته کارت ها موجود می باشد.

نحوه بازی:

 1. بازیکن باید یک کارت از دسته کارت های سوخته و یا دو کارت از دسته کارت های بر خورده(که به پشت هستند) بکشد.
 • بسیار مهم: اگر بازیکنی انتخاب کرد که ۲ کارت از ستون کارت ها بردارد اما ستون کارت تمام شده باشد تمامی کارت های ستون کارت های سوخته را بر زده و به پشت در ستون کارت ها می گذاریم و سپس ۲ کارت خود را بر می دارد.دست بازی زمانی تمام می شود که ستون کارت ها برای بار دوم تمام شود.
 1. بازیکن میتواند هر تعداد کارت یاغی که می خواهد در ناحیه ی خود به صورت رو بازی کند و حداکثر ۱ کارت کلانتر بازی کند( این کار اختیاری است)
  • اولین کارت یاغی بازی شده مربوط به هریک از ۷ یاغی باید در یک دسته حداقل ۳ تایی بازی شوند. سپس بلافاصله صبر می کنیم تا ببینیم آیا کسی از بازیکنان می خواهد خارج از نوبت کارت تصویر مرتبط با کارت یاغی بازی شده را بازی کند یا خیر.
  • بعد از اینکه اولین دسته کارت یکی از یاغی ها بازی شد، بعد از آن دیگر هر بازیکن می تواند هر تعداد کارت مربوط به آن یاغی را بازی کند( اولین دسته حتما باید حداقل ۳ کارت باشد)
  • به مقدار ۱k$ *( 1- تعداد کارت های بازی شده ) بر روی پوستر پاداش یاغی بازی شده نشانه پاداش (پول) بذارید.
 2. بازیکن باید یک کارت را به صورت رو در ستون کارت های سوخته قرار دهد. برای انجام این عملیات حتما باید بعد از بازی کردن کارت (مرحله ۲) کارت در دست خود باقی داشته باشد که بتواند آن را بسوزاند.
 • دست بازی را به همین منوال در جهت عقربه های ساعت ادامه دهید تا زمانیکه بازیکنی آخرین کارت دستش را بسوزاند یا بازیکنی هیچ کارتی در دستش باقی نمانده باشد و یا بازیکنی زمانی که می خواهد ۲ کارت از ستون کارت ها بردارد (مرحله ۱) اما کارتی نمانده باشد *بعد از اتمام ستون کارت ها برای دومین بار*(می تواند از ستون کارت های سوخته بردارد).

نکته مهم: زمانی که برای بار دوم ستون کارت ها رو به  اتمام است (مثلا ۱ کارت باقیمانده) اگر بازیکنی انتخاب کند که از ستون کارت ها کارت بردارد که دست تمام می شود اما بازیکنان می توانند فقط برای زمانی که برای بار دوم ستون کارت ها کمتر از ۲ کارت دارد برای بیشتر ادامه دادن بازی از ستون کارت های سوخته بردارد.

امتیازدهی پایان دست:

نکته: CP یا امتیاز دستگیری مقدار عددی است که بالا سمت چپ کارت های یاغی و کلانتر درج شده است.

 • از هر کدام از پوستر های پاداش شروع کرده و به ترتیب در جهت عقربه های ساعت ادامه دهید تا همه پوستر ها امتیازشان حساب شود.
 • اگر مجموع امتیاز های دستگیری یک یاغی ( مجموع امتیاز های کارت های بازی شده توسط تمامی بازیکنان به غیر از کارت های زیر مخفی گاه کمتر از ۸ باشد آن یاغی دستگیر نشده و پول روی پوستر پاداش به کسی تعلق نمی گیرد و در جای خود می ماند برای دست بعد.)
 • اگر هر یاغی بیش از ۸ امتیاز دستگیری (مجموع اعداد روی کارت های بازی شده) آن پوستر پاداش امتیاز می گیرد (در اینجا کارت های یاغی که در مخفی گاه هستند در شمارش حساب نمی شوند)
 • اگر اختلاف امتیاز دستگیری بازیکنی که بیشترین امتیاز دستگیری را دارد با بازیکن نفر دوم بیش از ۵ باشد تمام پاداش پوستر مورد نظر را برای خود بر میدارد
 • در غیر اینصورت نفر اول ۲k$، نفر دوم ۱k$ به همین ترتیب تا همه بازیکنان سهمی برده باشند. اگر باز هم بر روی پوستر پاداش پولی باقی ماند، به ترتیب امتیاز هر بازیکن ۱k$ میگیرد تا پول تمام شود( در صورتی که ۲ الی چند بازیکن امتیاز مساوی داشته باشند و قادر به تقسیم مساوی پول باقیمانده نباشیم به آن بازیکنان پولی تعلق نمی گیرد) بسیار مهم: بازیکنانی که اختلاف امتیاز دستگیریشان نسبت به امتیاز نفر اول آن یاغی ۵ یا بیشتر باشد در پاداش آن یاغی سهمی نخواهند داشت و پولی دریافت نمی کنند. به طور مثال نفر اول ۹ امتیاز، نفر دوم ۷ امتیاز و نفر سوم ۴ امتیاز داشته باشد از آنجاییکه نفر سوم ۵ امتیاز با نفر اول اختلاف دارد جایزه فقط بین نفر اول و دوم تقسیم میشود.
 • مثال ۲: اگر نفر اول مشترکا ۴ امتیاز داشته باشند و نفر دوم ۲ امتیاز و مقدار ۳k$ پاداش باشد از آنجاییکه نفر اول باید ۲k$ پاداش بگید و از ۳k$ نمی توان به هر کدام ۲K$ را داد در اینصورت با آنکه همگی در این پاداش سهیم هستند به دلیل آنکه تقسیم نمی تواند انجام شود هیچیک پاداشی دریافت نمی کنند.
 • بعد از تقسیم پول ها اگر بازیکنی به ۲۵K$ پول رسیده باشد بازی تمام است در غیر اینصورت از ابتدا دست جدید را همانند گذشته شروع می کنیم در اینصورت پخش کننده یک نفر در جهت عقربه های ساعت می چرخد.

پایان بازی:

 • بازی زمانی به پایان می رسد که حداقل یک بازیکن بعد از امتیازدهی پایان دست ۲۵k$ پول داشته باشد.
 • مساوی: در صورت تساوی بازیکنانی که مساوی شدند از ستون کارت ها کارت می کشند بازیکنی که کارت بدون سوراخ گلوله را بیرون بکشد باخته است.

نکته : لازم به ذکر است که برخی کارت ها دارای تصویر سوراخ گلوله هستند و برخی بدون آن که این اختلاف در طول بازی نیز کاربرد دارد که تعیین می کند آیا تیر شما به هدف خورده است یا خیر (تیر اندازی موفق بوده یا خیر).

توضیح کارت ها:

کلانتر:(۲۹ عدد که شامل ۷ کارت تصویر، ۲ کارت سرقت از کالسکه، ۴ کارت سرقت از بانک، ۳ کارت سریعترین اسلحه، ۳ کارت تحت تعقیب، ۳ کارت مخفی گاه و ۷ کارت وایات ارپ می باشد)

 • کارت های کلانتری که علامت # را در بالا سمت چپ کارت دارند بر روی کارت های یاغی دست خودتان بازی می شوند.
 • زمانی که کارت کلانتر را بازی کردید دیگر قادر به حذف و یا جابجایی آن را ندارید
 • طی چند دور می توان بیش از یک کارت کلانتر را بر روی یک یاغی بازی کرد.
کارت تصویر(۷ عدد):

۴ امتیاز دستگیری به آن یاغی اضافه میکند به علاوه ۱K$  به پوستر پاداش آن یاغی اضافه می کند. ( اگر بازیکنی این کارت را حتی اگر در نوبت بازیکن دیگری بازی کند در نوبت خود اجازه  بازی کارت کلانتر را ندارد). تنها بعد از بازی شدن اولین دسته ۳تایی یک یاغی می توان این کارت را بازی کرد. به تنهایی در زمین خودتان هم میتواند بازی شود و کارت های کلانتر هم می توانند بر روی آن ها بازی شوند.

کارت سرقت از کالسکه(۲ عدد):

بر روی هر کارت بازی شده یاغی یا تصویر  که در زمین شما است بازی می شود. ابتدا باید عملیات تیراندازی موفق انجام دهید( کارت رویی ستون کارت ها را برگردانده  و در ستون کارت های سوخته می گذاریم اگر نشان سوراخ های گلوله بر روی کارت بود تیراندازی موفقیت آمیز است) . در صورت موفقیت تیراندازی ۱ امتیاز دستگیری به یاغی که این کارت بر روی آن بازی شده اضافه و ۳K$ نیز به پوستر پاداش آن یاغی اضافه می شود. اگر تیراندازی ناموفق باشد کارت سرقت به ستون کارت های سوخته می رود.

کارت سرقت از بانک(۴ عدد):

همانند کارت سرقت از کالسکه است با این تفاوت که ۲ امتیاز دستگیری و ۱K$ به پوستر پاداش اضافه میکند.

کارت سریعترین تفنگ(۳ عدد):

همانند کارت سرقت از کالسکه است با این تفاوت که ۳ امتیاز دستگیری و ۱K$ به پوستر پاداش اضافه میکند.

بعد از تیراندازی موفق تمامی کارت های سریعترین تفنگ بازی شده توسط بقیه را بسوزانید.

نمی توان آن را بر روی یاغی ای بازی کرد اگر که بازیکن دیگری بر روی همان یاغی این کارت را بازی کرده باشد.

کارت تحت تعقیب(۳ عدد):

این کارت هنگامی که بازی می شود در دسته کارت های سوخته قرار می گیرد و قابلیتش اجرا می شود که بدینگونه است.

قابلیت این کارت اینگونه می باشد که یا یک کارت خاصی را به ترتیب عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت از دیگر بازیکنان درخواست کرده و در صورت وجود آن را دریافت می کنید(در صورتی که بازیکنی کارت درخواستی بازیکن را داشته باشد آن بازیکن حتما باید کارت را به آن بازیکن بدهد اما اگر هیچ یک از بازیکنان کارت درخواستی را نداشته باشند بازیکن درخواست کننده هیچ کارتی نصیبش نخواهد شد. دقت کنید که ترتیب بسیار مهم است و به ترتیب دلخواه ساعت گرد یا پادساعت گرد از بازیکنان درخواست کارت کنید)، یا بعد از تیراندازی موفقیت آمیز می توانید هر کارت یاغی دلخواه را ( کارت کلانتر نه) از زمین یک بازیکن دیگر و به دست خود اضافه کنید.

 • کارت هایی که زیر کارت مخفی گاه هستند را نیز می توان به سرقت برد.
 • کارتی را که سرقت کردید را در همان دست نیز می توانید بازی کنید.
کارت مخفی گاه(۳ عدد):

بعد از تیراندازی موفقیت آمیز، این کارت بر روی یک دسته از کارت های یکی از یاغی های یک بازیکن (شامل کارت های کلانتر بازی شده بر روی آن یاغی نیز می شود) بازی می شود. تا زمانی که کارت مخفی گاه حذف نشده باشد امتیاز آن دسته یاغی صفر خواهد بود اما بازیکنی که کارت مخفی گاه بر روی کارت های یاغی اش گذاشته شده همچنان می تواند به آن دسته کارت اضافه کند اما همچنان امتیازش صفر خواهد بود تا زمانی که کارت مخفی گاه برداشته شود.( کارت مخفی گاه با قابلیت کارت وایات ارپ که در ادامه توضیح می دهیم برداشته می شود)

کارت وایات ارپ( ۷ عدد):

به یکی از ۳ روش زیر بازی می شود:

 1. آن را بسوزانید و ۲ کارت از ستون کارت ها بردارید.
 2. آن را بسوزانید و ۱ کارت به انتخاب خود ( مظمئنا خود وایات ارپ نه!)از ستون کارت های سوخته بردارید.( قبل از انجام این عملیات قادر به بررسی ستون کارت های سوخته نیستید. اگر کارت کلانتر را انتخاب کردید میتوانید آن را بلافاصله بازی کرده یا در دست خود نگه دارید.
 3. آن را بسوزانید و بعد از تیراندازی موفقیت آمیز، یک کارت مخفی گاه بازی شده علیه شما را از روی دسته کارت های یاغی بردارید و آن را بسوزانید

کارت وایات ارپ را میتوان خارج از نوبت برای حذف مخفی گاه بازی کرد (اینکار در صورتی که نیاز مبرم به حذف سریع آن دارید به نظرم منطقی میاد). در اینصورت باید ابتدا تیراندازی موفقیت آمیز انجام دهید و در نوبت خود کارت کلانتر دیگری را نمیتوانید بازی کنید چه تیراندازی موفق باشد چه خیر.

 

امیررضا یزدی

1 نظر در “آموزش بازی Wyatt Earp

 1. سید مصطفی قرانی گفت:

  دمت گرم ، عالی بود
  من سالهاست این بازی رو دارم
  هر موقع هم بازی کردیم ، واقعأ لذت بردیم
  کمتر کسی میشناسه این بازی رو…نمیدونم چرا؟!!!
  مرسی که هستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *